Etik

HİDRO DİZAYN, çalışanlarının her durumda, meslekleri, sorumluluk seviyeleri ne olursa ve muhatapları kim olursa olsun, Grubun etik ilkelerine göre davranmalarını beklemektedir.

Sağlıklı bir ortamda çalışmak, Grubun düzgün işlemesini ve çalışanların mutluluğunu sağlar. Dolayısıyla Grup, iş yerindeki yaşam kalitesine büyük önem verir.

Hem çalışanlar arasındaki ilişkiler hem de sosyal taraflarla yürütülen diyaloglar, güven ve saygı çerçevesi içerisinde olmalıdır.

Yönetim kurulu üyelerinden çalışanlara, hiç kimse, hiçbir durumda Grubun etiği hususunda en ufak bir şüphe uyandıracak davranışta bulunamaz.

HİDRO DİZAYN’ın yöneticileri ve müdürleri, Grubun etik kuralları ile bunların çalışanlar ve paydaşlar tarafında gündelik olarak uygulanmasının en önemli savunucularıdır.

Etik ve/veya düzenleyici gereksinimlerinin olası ihlali sırasında yaptırımlara başvurulması durumunda, söz konusu yaptırımlar yerel hukuk ve uygulamalara saygı duyularak uygulanmalıdır.

Grubumuz, bu ilkelerin benimsenmesi için tüm paydaşlarını teşvik eder.

Grup, müşterilerine kaliteli ürün ve hizmetler, açık diyalog imkânı, şeffaf prosedürler, yerine getirilen taahhütler sunan ve rekabet kurallarına saygıya dayalı müşteri memnuniyetini esas alır.

ENGIE çalışanları paydaşları ile ilişkilerinde dürüst, adil ve tarafsız bir davranış benimser. İş ortakları, tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları ve alt-yüklenicilerinin etik anlayışlarının, Grubun etik anlayışı ile uyumlu olduğuna emin olur

Grubumuz, faaliyetlerini yürüttüğü her yerde etik ilkelerini uygular ve faaliyetlerini evrensel insan haklarına uygun olarak yürütür.

İLKE 1

Kanunlara ve yönetmeliklere uygun davranmak

Grubun tüm çalışanları, her durumda, uluslararası, federal, ulusal ve yerel yönetmelikler ile birlikte, faaliyet alanlarının tabi olduğu mesleki etik kuralları ile Grubun etik ve uyum politikalarına uymalıdır.

Bu özel kurallar, Grubun kimliğinin temellendirmesinden hareketle, tüm birimlerce yürürlükteki yasaların bağlayıcı hükümlerini ve yerel adetleri göz önünde tutarak esaslı bir şekilde uygulanmalıdır.

İLKE 2

Dürüst bir şekilde davranmak ve doğruluk kültürünü teşvik etmek

Dürüstlük ve doğruluk hem iş ilişkilerine, hem kişilerarası ilişkilere, hem de gündelik iş uygulamalarına hükmetmelidir. Mecburi olarak herkes, her durumda ahlaklı bir şekilde davranmalı, doğruluk ve dürüstlük kültürünü teşvik etmelidir. Grup, bu ilkeden hareketle çalışanlarının davranışının kusursuz olmasına mutlak önem verir. Ortaklarının seçiminde, ENGIE dürüstlük ve insan haklarına saygı konularında yüksek beklentilerini sürdürmeye önem gösterir.

ENGIE, etik açıdan sakıncalı durumların ihbar edilmesini teşvik eder. Bu sebeple, hiçbir çalışan, özveri ve iyi niyetle ihbar yöntemine başvurduğu için veya Grubun etik ilkelerine ters düştüğüne inandığı bir faaliyeti yürütmeyi reddettiği için cezalandırılmaz.

İLKE 3

Sadakat göstermek

Grubumuz için bir ilişkinin niteliği, özellikle bir sözleşme imza edilirken, öncelikle muhatapların dürüstlüğüne dayanır. Buna göre, verilen bütün taahhütler yerine getirilmeli ve Grubun yerine getiremeyeceği hiçbir taahhüt verilmemelidir.

Grubun bir çalışanı muhataplarıyla her iletişim kurduğunda, bunu iyi niyetle, yapıcı bir zihniyetle, herkesin faydasını dikkate alarak ve doğru bilgi vermeye önem vererek hareket etmeli.

ENGIE gibi büyük şirketlerin dayandığı şeffaflık ilkesi, uygulanabilir yasalar çerçevesinde, çalışanların işin gizliliğine saygı duymasının önünde bir engel teşkil etmez.

Çalışanlarının işbu Etik Tüzüğünde düzenlenen ilkelere saygı göstermesini bekleyen ENGIE, bunun karşılığında şüpheli bulundukları halde, görevleri çerçevesinde iyi niyetle hareket etmeleri şartıyla çalışanlarına gerekli korumayı sağlayacaktır.

İLKE 4

Başkalarına saygı duymak

ENGIE için kalıcı bir işletme, iktisadi gelişme ile insani ilerlemeyi birleştirmeyi bilen işletmedir. Dolaysıyla Grubumuz, mesleki faaliyetlerinde tüm çalışanlar için zorunluluk niteliği taşıyan ve ENGIE’nin tüm birimlerinin onlarla olan ilişkilerine hükmeden hoşgörü ile başkalarına saygı değerlerine birincil önemi vermektedir.

Başkalarına saygı, herkese eşit önem verip, her birine adil bir şekilde davranmak demektir. Bu saygı karşılıklılığı gerektirir çünkü her birimizin hem saygı duyulması gereken hakları hem de başkalarına, kendi ticari kuruluşuna, Gruba ve toplumun tümüne karşı yerine getirilmesi gereken görevleri vardır.

Bu ilke, özellikle kişilerin haklarına, saygınlıklarına ve özgünlüklerine her durumda riayet etme ile farklı kültürlere saygı göstermeyi içerir. Başkalarına ait olan maddi ve gayri maddi varlıkları, daha genel bağlamda ortak mal ve çevreyi kapsar. Bu ilke, Grubumuzun kadın-erkek eşitliği, özel hayata saygı, çeşitliliği teşvik etme, ayrımcılığın her türüne karşı mücadele, iş yerinde sağlığın ve güvenliğin korunması (ve özellikle tüm taciz durumlarının önlenmesi ve cezalandırılması) konularındaki politikalarına rehberlik eder. ENGIE Grubunun tüm iç ve dış politikalarının temelini oluşturup, hatta uyuşmazlık çözüm şekline ilham vermelidir.

İyi niyet ve başkalarına karşı açık görüşlülüğe sevk eden hoşgörü kavramı, radikal nitelikli tüm davranış şekillerini yasaklar.

Daha fazla bilgiye ENGIE website internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Etik İhbar Hattı

Davranış İlkelerine aykırılık teşkil eden durumların şirket içi ve dışı paydaşlar tarafından bildirilebilmesi için “Etik İhbar Hattı” oluşturulmuştur. Etik İhbar Hattına gelen tüm bildirimlerde KVKK kapsamında gizlilik esasına göre işlem yapılır.

Tractebel Hidro Dizayn, gizliliğin mümkün olduğunca korunması ilkesine bağlıdır ve iyi niyetle bildirimde bulunan kişilere karşı yaptırım uygulamaz.

Etik davranış ilkelerine aykırı durumların tespiti halinde ethics@hidrodizayn.com adresine e-posta ile bildirimde bulunabilirsiniz.