Etik

Etik

2023-10-24T09:59:17+03:00

Etik & Uygunluk @ Tractebel

Üst düzey grup bağlılığı

Tractebel’deki temel inancımız nedir?  Etik olmadan şirketimizin geleceği olamaz. Güvenilir ve sorumlu bir iş ortağı olmak, taahhüt ettiğimiz şeydir. Her Tractebel çalışanı, Etik Tüzüğümüzde, Etik ve Politikalar için Pratik Kılavuzumuzda tanımlandığı gibi etik açıdan kabul edilebilir davranışlar konusunda eğitilir.

DOĞRULUK KÜLTÜRÜ

 • Etik kurallara tam bağlılık
 • Örnek yönetim
 • Sıfır tolerans

Etik ilkelerimiz, işimizin temelini oluşturur ve gelecek büyümemiz için anahtar niteliğindedir. Tüm Tractebel personelinin, bu etik ilkelere örnek şekilde riayet etmesi ve bunları teşvik etmesi gerekir. Etik kurallarına riayet, tüm iş faaliyetlerimize entegre edilmesi gereken temel bir kuraldır. Hepimiz bundan her seviyede sorumluyuz ve daha önce de açıkça belirtildiği gibi, her türlü uyumsuzluk halinde sıfır tolerans politikası uygulanacaktır. Etik ilkelere sahip bir şekilde iş yapmak başlıca koşulumuzdur.

Philippe Van TroeyeCEO

4 Taahhüdümüz

Tractebel, etik ve uygunluk politikasını dört basit ve spesifik eylem ilkesine dayandırmaktadır:

 1. Kanunlara ve yönetmeliklere uygun davranmak
  Çalışanlarımız her koşulda uluslararası, federal, ulusal ve yerel yasalara ve faaliyetleri için geçerli olan mesleki uygulama kurallarına uymalıdır.
 2. Doğruluk kültürünü oluşturmak
  Doğruluk, kişisel çıkarlar ile şirket çıkarları arasında herhangi bir çatışmadan kaçınmakla ilgilidir. Belirli değerlere saygı gösterme yükümlülüğümüze olan mutlak inancın temelini oluşturur. Böylece bir güven ortamı yaratır ve yolsuzluk uygulamalarına karşı bir kalkan görevi görür.
 3. Adil ve dürüst davranmak
  Çalışanlar taahhütlerini ve sorumluluklarını özenle yerine getirir. Şirket içinde veya dışında iletişim kurduklarında, bunu iyi niyetle ve yapıcı bir ruhla, gerçek, doğru ve eksiksiz bilgi sağlama kaygısıyla yaparlar.
 4. Başkalarına saygı duymak
  Bu ilke özellikle bireylerin haklarına, haysiyetlerine ve farklılıklarına ve farklı kültürlere saygı gösterilmesi için geçerlidir. Aynı zamanda başkalarına ait olan maddi ve maddi olmayan mallar için de geçerlidir.

Tractebel Etik & Uygunluk Programı

Enerji, su ve altyapı mühendisliği alanlarında lider bir küresel oyuncu olan Tractebel, doğruluk kültürünü benimseyerek ve dolandırıcılık, yolsuzluk ve insan hakları ihlallerine karşı sıfır tolerans göstererek tüm paydaşlarıyla güvenilir ve sağlam bir ilişki kurmayı hedeflemektedir. ENGIE Grubu’nun değerleri ve taahhütleri doğrultusunda Tractebel, her koşulda faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere uygun hareket etmeye çalışır. Bu ilkeleri pekiştirmek için Tractebel, tüm Tractebel Personeli için günlük stratejik kararların, yönetimin ve profesyonel uygulamaların temelini oluşturan bir Etik ve Uygunluk Programı uygulamaya koymuştur.

Değerlerimiz, gerekliliklerimiz ve etik hedeflerimiz
Tractebel için etik; stratejimizin, yönetim tarzımızın ve bireysel profesyonel uygulamalarımızın önemli bir parçasıdır. Etik, performansı artırmak için çok önemlidir.

Tractebel Etik & Uygunluk Politikası
Tractebel Etik & Uygunluk Politikası, doğruluk kültürünü ve yasadışı veya etik olmayan eylemlere karşı sıfır toleransı oluşturur ve Engie Grup Etik Tüzüğü ile diğer politika ve prosedürleri Etik &Uygunluk Programının temeli olarak benimser.

Grup Etik Tüzüğü ve Pratik Etik Kılavuzu
Her çalışanın profesyonel davranışının uyması gereken ve tüm Tractebel sözleşmeli karşı taraflarının bağlı kalacağı genel çerçeveyi belirleyen, Grubun dört temel etik ilkesini sunan ve Grubun etik ve uyum organizasyonunu tanımlayan Grup Etik Tüzüğü ve Pratik Etik Kılavuzu ile tema bazında somut örnekler sunarak etiğin günlük hayatta uygulanmasını destekleyen Pratik Etik Kılavuzu. Dört temel etik ilkesi şunlardır.

 • Kanunlara ve yönetmeliklere uygun davranmak
 • Dürüst bir şekilde davranmak ve doğruluk kültürünü teşvik etmek
 • Sadakat göstermek
 • Başkalarına saygı göstermek

Referanslar, Tractebel tarafından Grup içinde etik kültürün somut olarak uygulanması ve geliştirilmesi için kullanılan politika ve prosedürleri birleştirir: Doğruluk Referansı, İnsan Hakları Referansı ve Uygunluk Referansı.

Doğruluk Referansı
Doğruluk Referansı, Tractebel’in Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemini, Birleşik Krallık Rüşvet Yasası, ABD Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA) ve Fransız Sapin 2 yasasına dayalı olarak dürüst davranmak ve doğruluk kültürünü teşvik etmek için bir çerçeve sağlar. Doğruluk Referansı aşağıdaki politika ve prosedürleri içerir:

Durum tespiti politikası
Grup, herhangi bir iş ilişkisi veya ortaklık başlamadan önce karşı taraflarımızı, yani tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı, ticari danışmanlarımızı, projeler bazındaki ortaklarımızı, sponsorluk yararlanıcılarını vb. araştırmayı içeren çeşitli etik durum tespiti politikaları benimsemiştir. (Bu, söz konusu tarafların önemli bir etik risk teşkil etmediğinden ve insan hakları, sağlık ve güvenlik ve/veya çevre ile ilgili kuralları ihlal etmediğinden emin olmamızı sağlar).

Yatırım projeleriyle ilgili ortaklara ilişkin durum tespiti politikası:
Bu politika, projeler için gelecekteki karşı taraflar için gerekli durum tespitini kapsar.

Patronaj ve sponsorluklar bağlamında durum tespiti politikası:
Bu politika, kurumsal sponsorluk ve patronajın gelecekteki alıcıları için gerekli durum tespitini kapsar.
Durum tespit politikası seviye 1 – Tedarikçiler ve altyükleniciler:
Bu politika, gelecekteki tedarikçiler ve doğrudan alt yükleniciler için gerekli durum tespitini kapsar.

İş Danışmanları politikası:
Grup, sözleşmenin müzakere aşamasından uygulanmasına kadar bir proje süresince ortaya çıkabilecek etik riskleri önlemek için, temel unsurları arasında tüm iş danışmanlarının etik açıdan durum tespiti, görevlerinin iş gerekçelerinin analizi, ücretlendirmeyi düzenleyen bir çerçeve, seçim kararlarının ve sağlanan hizmetlerin izlenebilirliği bulunan bir iş danışmanı politikası oluşturmuştur.

Hediye, ağırlama ve teknik seyahat politikası

Hediye, ağırlama ve teknik seyahat politikası her türlü yolsuzluk, çıkar çatışması veya nüfuz ticaretini önlemeyi amaçlamaktadır. Özellikle teknik ve çalışma seyahatleri, kamu makamlarıyla ilişkiler ve etkinlik davetleri olmak üzere hediye ve ağırlama konularında uyulması gereken genel ilkeleri ana hatlarıyla belirtir. Hediye, teknik seyahat veya çalışma davetinin miktarına bağlı olarak bilgi, beyan veya ön izin gerektirerek uygulamanın şeffaflığı için bir çerçeve sağlar. Özel bir Grup aracı (Hediye ve Ağırlama Kaydım) tarafından desteklenmektedir.

Çıkar çatışmalarını önleme politikası

Çıkar çatışmalarını önleme politikası, bir Grup çalışanı tarafından alınan bir kararın tarafsızlığı veya bir kararın alınmasında olası sadakat eksikliği ile ilgili şüpheleri ortadan kaldırmayı ve çıkar çatışması durumunda, çalışanların özel hayatlarına saygı gösterilmesi hakkını korumak için çıkar çatışmasının niteliğini açıklamak zorunda kalmadan çekimser kalma imkanı gibi uygun çözümler bulmayı amaçlamaktadır. Bu politika çalışanları bilgilendirir ve böyle bir durumla karşılaştıklarında onlara rehberlik eder: onlara durum örnekleri verir ve bu konudaki yönetim ve izlenebilirlik sürecini belirtir.

Patronaj ve sponsorluk için işleyiş kuralları

Sponsorluk yararlanıcıları için durum tespit politikasına ek olarak, bu Çalışma Kuralları, özellikle yolsuzlukla mücadele ve Grubun doğruluk gereklilikleri ile ilgili olarak yasalara uygun şekilde, Grubun patronaj ve sponsorluk çabaları yoluyla sağladığı destek için bir çerçeve sağlamayı amaçlamaktadır. Projelerin, ortakların ve faaliyetlerin seçilmesi için kurallar oluşturarak şeffaf uygulamalar sağlar. Ayrıca, Grup ve her bir kuruluş bünyesindeki Patronaj ve Ortaklık Komiteleri tarafından projelerin onaylanması için bir süreç oluşturur.

Etik, sağlık & güvenlik, sosyal & çevresel sorumluluk maddesi

Etik, sağlık ve güvenlik, sosyal ve çevresel sorumluluk maddesi, hangi kuruluşla çalıştıklarına bakılmaksızın her tedarikçi, hizmet sağlayıcı, alt yüklenici ve ortakla yapılan tüm sözleşmelere eklenmelidir. Bu madde, her türlü yolsuzluğun yasaklanmasını, rekabet ve ambargo kurallarına uyulmasını ve insan hakları standartları ve düzenlemelerine uyulmasını içerir. Sözleşme tarafını Grubun etik belgelerini incelemeye yönlendirir, sözleşme süresince bu belgelerde belirtilen etik kurallara uymasını ve varsa kendi alt yüklenicilerinin de bu kurallara uymasını sağlamasını ister. Ayrıca bu kurallara uyulmaması durumunda sözleşmeden doğan sonuçlar hakkında da bilgilendirir.

İnsan Hakları Referansı
İnsan hakları referansı, başkalarına saygı ilkemizin uygulanması için bir çerçeve sağlar ve Grubun insan hakları alanındaki tüm taahhütlerini bir araya getirir.

İhtiyat Planı
Engie Grubu’nun bir parçası olarak Tractebel, ana şirketlerin ve sipariş veren şirketlerin tedbir yükümlülüğüne ilişkin Fransız yasasına uygun olarak alınan ENGIE’nin ihtiyat planını benimser. Bu plan, insan hakları ve temel özgürlükler, insan sağlığı ve güvenliği ile çevreye yönelik ciddi ihlalleri hedef almaktadır.

Modern Kölelik Beyanı
ENGIE Grubu’nun bir parçası olarak Tractebel’in insan hakları taahhütleri, yürürlükteki uluslararası standartlara ve Fransız tedbir yasası ve Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası gibi faaliyetleri için geçerli olan ulusal yasalara dayanmaktadır. Grup, kendisinin ve tedarik zincirinin faaliyetlerinin modern köleliği (kölelik, zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığı dahil) içermemesini sağlamak için çeşitli önlemler almıştır.

Uygunluk Referansı
Etik uygunluk sistemi, yasa ve yönetmeliklere uygun hareket etme ilkesinin uygulanması için bir çerçeve sağlar. Grubun tüm etik prosedürlerinin ve uyumluluğun izlenmesine yönelik araçların uygulanmasına yardımcı olmak için Grubun nasıl organize edildiğini ana hatlarıyla belirtir.

Grup Davranış Kuralları

Grup, Grubun Etik Tüzüğünde belirtilen taahhütleri her bir faaliyetine ve mesleki uygulamasına uygulamak için çeşitli Davranış Kuralları geliştirmiştir.
Tedarikçi İlişkilerinde Davranış Kuralları
Lobicilik ve çıkar temsilcilerine ilişkin Davranış Kuralları 

Tractebel'e ISO 37001 Sertifikası Verildi

Tractebel, ANSI-ASQ National American Board (ANAB) tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu Speeki Europe tarafından ISO 37001:2016 standardı kapsamında belgelendirilmiştir. Bu standart, bir rüşvetle mücadele yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için gereklilikleri belirtir ve rehberlik sağlar

Özellikle önemli olan, sertifikalı sistemin Tractebel tarafından dünya çapındaki varlığının tamamına yayılmış olmasıdır. Bu sertifikasyonun faydaları arasında yolsuzlukla mücadele taahhütlerimizin görünürlüğünü artırmak, yolsuzlukla mücadele programımızın kalitesini artırmak ve sürekli iyileştirmek ve yasal ve finansal risklere maruz kalma oranımızı azaltmak yer almaktadır.

Tractebel’in Hukuk, Etik ve Uygunluk Direktörü Sabien Vermeulen “ENGIE S.A. Grup Sertifikasyonu ile birlikte bu sertifika, Etik & Uygunluk Programımızın mükemmelliğine olan güçlü bağlılığımızı göstermektedir” dedi.

Sertifikaya ulaşmak için buraya tıklayın.

Sertifikamızın geçerliliği, denetçiye  bu iletişim formu aracılığıyla talep edilerek teyit edilebilir.

İhbar Sistemi

Tractebel (ENGIE), Grubun etik konusundaki taahhüdünü  derinleştirme ve herkesin uygunsuz durumları veya ilkelerimize ya da mevcut kanun ve yönetmeliklere uygun olmayan durumları bildirmesi için kullanımı kolay araçlar sağlama yönündeki sürekli çabasının bir parçası olarak, tüm çalışanlara ve paydaşlara (tedarikçiler, alt yükleniciler, sendikalar, STK’lar vb.) açık bir İhbar Sistemi oluşturmuştur.

Bu Sistem mevcut kanalları tamamlamakta ve Grubun Etik & Uygunluk çabalarını güçlendirmektedir. Sistem herkese açıktır ve kullanımı kolay, gizli ve gerektiğinde anonimdir.

İhbarcı, anonim olsun ya da olmasın bir olayı bildirir. İhbarcı Fransızca, İngilizce, İspanyolca veya Portekizce dillerinde ihbarda bulunabilir. Diğer dillerde yazılan mesajlar tercüme edilecektir.

 • Bildirimlerinizi gizli bir şekilde ele alacak olan Tractebel Hidro Dizayn Etik ve Uygunluk Sorumlusuna e-posta yoluyla : ethics@hidrodizayn.com
 • Bildirimlerinizi gizli bir şekilde ele alacak olan Tractebel BU Etik ve Uygunluk Direktörüne e-posta  yoluyla : ethics@tractebel.engie.com
 • ENGIE düzeyinde bildirimleri alan  harici hizmet sağlayıcısına e-posta yoluyla : ethics@engie.com
 • Ücretsiz bir numara ile: + 800 2348 2348 (ENGIE websitesindeki ilgili ülkelere bakınız)
 • Ücretli çağrı numarası ile: + 33 1 45 51 03 67

Daha fazla bilgiyi ENGIE websitesinde bulabilirsiniz.